Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, PSČ 027 55 Krivá 60

IČO: 14223872 Tel: 043/5894804

DIČ: SK2020424835 E-mail: urbarkriva@orava.sk

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

Vážený člen / vážená členka !

 

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalí urbarialisti (ďalej len PSBU) obce Krivá,

Vás pozýva na zhromaždenie PSBU Krivá,

 

ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2017 (nedeľa) o 14.30 hodine v kultúrnom dome Krivá

 

s týmto navrhovaným programom:

 

 

Program:

 

1. Otvorenie a privítanie

2. Schválenie programu zhromaždenia

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie; zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Vyhodnotenie uznesenie z minulého zhromaždenia

5. Správa predsedu spoločenstva o činnosti a hospodárenií za rok 2016 a plán hlavných

úloh na rok 2017

6. Správa dozornej rady

7. Diskusia

8. Správa mandátovej komisie

9. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia

10. Záver

 

 

Florián C h m e l á r

Predseda PSBU Krivá

 

 

(Po ukončení zhromaždenia zástupca Poľovného združenia “Prieková” bude vypácať vlastníkom nájomné za poľovný revír, s ktorými bola uzatvorená zmluva o prenájme).

 

Účasť každého podielnika spoločenstva je nevyhnutná a potrebná.. Preto v prípade, ak sa valného zhromaždenia nemôžete osobne zúčastniť, prosíme aby ste za seba splnomocnili niektorého člena PSBU Krivá, ktorému dôverujete alebo inú osobu z Vašej rodiny. V tom prípade je potrebné doniesť podpísané splnomocnenie.

 

 

Plnomocenstvo si môžete stiahnuť tu:

 

 
 
kriv 
Vznik spololočenstva urbarialistov

V zmysle zákona 83/1990 Z.z. bolo dňa 25. 6. 1991 založené Združenie bývalých urbarialistov a obyvateľov obce Krivá, ktoré podľa zákona č. 229/1991 Z.z. požiadalo Odštepný závod Štátnych lesov Oravský Podzámok o prinavrátenie lesov, ktoré boli znárodnené na základe zákona č. 2/1958.

Samotné preberanie lesov bolo vykonané dňa 13. 2. 1992. V januári 1996 v zmysle zákona č. 181/95 Z.z. - O pozemkových spoločenstvách, bolo zaregistrované Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, ktoré bolo bez právnej subjektivity. Od 1.1. 1999 je spoločenstvo zaregistrované s právnou subjektivitou. PSBÚ Krivá sa skladá z 384 podielov ( štvrtiek ), ktoré v súčasnosti vlastní 272 podielnikov.

PSBÚ Krivá hospodári na 496, 48 ha urbárskych lesov a 112,46 ha súkromných lesov.

Popri zabezpečovaní ťažobnej a lesopestovnej činnosti bola vybudovaná pílnica s gátrom z dôvodu lepšieho ekonomického zúžitkovania dreva, ktorá postupne prechádzala strojnou a technologickou obnovou. Na PSBÚ Krivá pracuje 10 stálych zamestnancov. Ťažobné práce sú zabezpečované živnostníkmi.

 

Ponuka reziva - krovy, dosky, laty, hranoly

Výroba a predaj stavebného a stolárskeho smrekového reziva ( hranoly, laty, dosky ). Výroba krovov podľa požiadavky. Predaj vlákniny, paliva a gátrových odrezkov.

Informácie o cenách sú na kontaktnej adrese.