kriv 
Vznik spololočenstva urbarialistov

V zmysle zákona 83/1990 Z.z. bolo dňa 25. 6. 1991 založené Združenie bývalých urbarialistov a obyvateľov obce Krivá, ktoré podľa zákona č. 229/1991 Z.z. požiadalo Odštepný závod Štátnych lesov Oravský Podzámok o prinavrátenie lesov, ktoré boli znárodnené na základe zákona č. 2/1958.

Samotné preberanie lesov bolo vykonané dňa 13. 2. 1992. V januári 1996 v zmysle zákona č. 181/95 Z.z. - O pozemkových spoločenstvách, bolo zaregistrované Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, ktoré bolo bez právnej subjektivity. Od 1.1. 1999 je spoločenstvo zaregistrované s právnou subjektivitou. PSBÚ Krivá sa skladá z 384 podielov ( štvrtiek ), ktoré v súčasnosti vlastní 272 podielnikov.

PSBÚ Krivá hospodári na 496, 48 ha urbárskych lesov a 112,46 ha súkromných lesov.

Popri zabezpečovaní ťažobnej a lesopestovnej činnosti bola vybudovaná pílnica s gátrom z dôvodu lepšieho ekonomického zúžitkovania dreva, ktorá postupne prechádzala strojnou a technologickou obnovou. Na PSBÚ Krivá pracuje 10 stálych zamestnancov. Ťažobné práce sú zabezpečované živnostníkmi.

 

Ponuka reziva - krovy, dosky, laty, hranoly

Výroba a predaj stavebného a stolárskeho smrekového reziva ( hranoly, laty, dosky ). Výroba krovov podľa požiadavky. Predaj vlákniny, paliva a gátrových odrezkov.

Informácie o cenách sú na kontaktnej adrese.