Predstavujeme sa

O našom spoločenstve

Vznik spololočenstva urbarialistov


V zmysle zákona 83/1990 Z.z. bolo dňa 25. 6. 1991 založené Združenie bývalých urbarialistov a obyvateľov obce Krivá, ktoré podľa zákona č. 229/1991 Z.z. požiadalo Odštepný závod Štátnych lesov Oravský Podzámok o prinavrátenie lesov, ktoré boli znárodnené na základe zákona č. 2/1958.

Samotné preberanie lesov bolo vykonané dňa 13. 2. 1992. V januári 1996 v zmysle zákona č. 181/95 Z.z. - O pozemkových spoločenstvách, bolo zaregistrované Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, ktoré bolo bez právnej subjektivity. Od 1.1. 1999 je spoločenstvo zaregistrované s právnou subjektivitou. PSBÚ Krivá sa skladá z 5 806 080 podielov (štvrtiek) - t. j. 5228 hlasov, ktoré v súčasnosti vlastní 300 podielnikov.

PSBÚ Krivá hospodári na 493,068 ha urbárskych lesov a 365,22 ha súkromných lesov.

Popri zabezpečovaní ťažbovej a lesnej pestovnej činnosti bola vybudovaná pílnica s gátrom z dôvodu lepšieho ekonomického zúžitkovania dreva, ktorá postupne prechádzala strojnou a technologickou obnovou. Na PSBÚ Krivá pracuje 9 stálych zamestnancov. Ťažbové práce sú zabezpečované dodávateľsky.

© 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!