Zmluva


NÁVRH ÚPLNÉHO ZNENIA


ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE VLASTNÍKOV PODIELOV SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI

v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách
v znení jej dodatku č. 1 schváleného zhromaždením členov Spoločenstva PSBU Krivá, konaným dňa 13.03.2016, dodatku č. 2 schváleného zhromaždením členov Spoločenstva PSBU Krivá, konaným dňa 12.03.2017 a uznesenia o schválení úplného znenia zhromaždením členov Spoločenstva PSBU Krivá, konaným dňa ................................

Čl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá je v súlade s ust. §31 zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách zapísané do Registra pozemkových spoločenstiev, vedenom v tom čase na Obvodnom lesnom úrade v Dolnom Kubíne, pod registračným číslom A98/14122; v súčasnosti zapísané vo vložke číslo R-1032/DK ako pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou odo dňa zápisu 04.01.1999.

2. V súlade s ust. §31 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len "zákon") v znení zákona č. 110/2018 Z.z. Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá prispôsobuje svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona, a preto spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti prijímajú Zmluvu o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle ust. § 5 zákona.

Čl. II

NÁZOV A SÍDLO SPOLOČENSTVA

Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá

Sídlo spoločenstva: Krivá č. 61, 027 55

IČO: 14223872

DIČ: 2020424835

Spoločenstvo je v zmysle ust. §3 zákona - právnickou osobou

Spoločenstvo sa zakladá na dobu: neurčitú

Čl. III

SPOLOČNÁ NEHNUTEĽNOSŤ

(1) Spoločnou nehnuteľnosťou sa v zmysle § 8 odst. l zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá môže pozostávať z viacerých pozemkov a na ktorú sa vzťahovali osobitné predpisy (Zákonný článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, ako aj o úprave hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a hôľ, ktoré sú nedielnym vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov, Zákonný článok X/1913 o nedielnych spoločných pasienkoch, Zákonný článok XXXIII/1913 o predaji niektorých štátnych nemovitostí, poťažne o zamenení týchto. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti možno zrušiť a vyporiadať podľa osobitného predpisu. ( § 11 ods. 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnou nehnuteľnosťou nie je stavba.

Spoločenstvo je povinné viesť zoznam spoločných nehnuteľností a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností s náležitosťami podľa ust. § 18 zákona č. 97/2013 Z.z. v platnom znení. Za vedenie týchto zoznamov je zodpovedný predseda výboru pozemkového spoločenstva.

(2) Po pozemkových úpravách ukončených k 30.6.2015 v k.ú. Krivá je spoločná nehnuteľnosť zapísaná na Okresnom úrade Dolný Kubín, katastrálny odbor na listoch vlastníctva č. LV 577, LV 1599, LV 1600 k.ú. Krivá, obec Krivá, okres Dolný Kubín. Ďalej spoločenstvo hospodári aj na pozemkoch zapísaných na listoch vlastníctva č. LV 543, LV 575, LV 699, LV 714, LV 1258, LV 1585, LV 2583, LV 2681, LV 3142, LV 3143, LV 3308, LV č. 3395 k.ú. Krivá, obec Krivá, okres Dolný Kubín.

(3) Na liste vlastníctva č. 3142 k.ú. Krivá sú zapísané aj nehnuteľnosti - Stavba - Pílnica, bez označenia súpisným číslom, postavená na pozemku parcele registra KN "C" parc. č. 916, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 341 m2,
stavba - Hospodárska budova, bez označenia súpisným číslom postavená na pozemku parcele registra KN "C" parc. č. 914 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m2,
stavba - Kôlňa na stroje, bez označenia súpisným číslom postavená na pozemku parcele registra KN "C" parc. č. 923, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 698 m2
a stavba - Administratívna budova so súp. č. 61, postavená na pozemku parcele registra KN "C" parc. č. 926/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2.

Podľa ust. § 8 ods. 1 posledná veta zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách Spoločnou nehnuteľnosťou nie je stavba.

(4) Členovia spoločenstva sa dohodli, že nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 3142 k.ú. Krivá ako Pílnica, bez označenia súpisným číslom, postavená na pozemku parcele registra KN "C" parc. č. 916, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 341 m2, Hospodárska budova, bez označenia súpisným číslom postavená na pozemku parcele registra KN "C" parc. č. 914 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m2, Kôlňa na stroje, bez označenia súpisným číslom postavená na pozemku parcele registra KN "C" parc. č. 923, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 698 m2 a Administratívna budova so súp. č. 61, postavená na pozemku parcele registra KN "C" parc. č. 926/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2 prenechávajú spoločenstvu na spoločné užívanie na účel vymedzený zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, touto zmluvou o pozemkovom spoločenstve a za účelom výkonu podnikateľskej činnosti v predmetoch podnikania, ktoré má Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, IČO: 14223872 zapísané v živnostenskom registri.

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti:

 • Identifikovaných spoluvlastníkov 5 648 811
 • S ktorými nakladá SPF podľa §10 odst. l a 2 157 269

Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti: 5 806 080

Čl. IV

ORGÁNY SPOLOČENSTVA A SPÔSOB VOĽBY

1. Orgánmi spoločenstva sú:

a/ zhromaždenie,

b/ výbor

c/ dozorná rada

2. Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ až c/ môžu byť volení členovia spoločenstva, ktorí sú členmi spoločenstva. Členom výboru spoločenstva, dozornej rady, môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

3. Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod prím. b/ a c/ je stanovené touto zmluvou na obdobie 5 (piatich) rokov.

4. Voľby orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ a c/ organizuje výbor spoločenstva. Voľby sú tajné.. Volebné právo má aj splnomocnenec člena spoločenstva na základe splnomocnenia uvedeného na pozvánke.

5. Predseda spoločenstva je volený zhromaždením samostatne. Členmi výboru sa stávajú popri predsedovi prví 8 (ôsmi) kandidáti s najvyšším počtom hlasov získaných pri voľbách. Ďalší kandidáti v poradí podľa počtu získaných hlasov sa stávajú náhradníkmi. Podpredseda spoločenstva je volený na návrh predsedu spoločenstva na prvej schôdzi výboru členmi výboru spoločenstva.

6. Členmi dozornej rady sa stávajú prví piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov získaných pri voľbách. Ďalší kandidáti v poradí podľa počtu získaných hlasov sa stávajú náhradníkmi.

7. V prípade, že v tajných voľbách do výboru, dozornej rady a predsedu, kandidáti nezískajú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov, môže byť ich zvolenie potvrdené podľa poradia počtu získaných hlasov, uznesením zhromaždenia schváleným nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva.

8. Za prípravu a organizáciu volieb zodpovedá výbor spoločenstva, ktorý je v čase priebehu volieb zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev. Kandidáti do volených orgánov spoločenstva sú zapísaní na kandidátnu listinu na základe písomných prihlášok členov spoločenstva a taktiež písomných návrhov od členov spoločenstva, podaných najneskôr v deň zhromaždenia na ktorom sa konajú voľby. Kandidátna listina na funkciu predsedu spoločenstva musí byť najmenej jednočlenná, do výboru spoločenstva najmenej osemčlenná, do dozornej rady najmenej päťčlenná.

9. Členovi orgánu spoločenstva podľa odseku l písm. b/ a c/ možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu.

Čl. V

Zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a SPF, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia ktorým je úradná tabuľa Obecného úradu Krivá.

2. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov všetkých členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada; splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada má práva a povinnosti výboru podľa § 14 ods. 2 až 4 a odseku 6 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

3. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:

a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,

b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,

c) voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva uvedených v § 13 ods. 1 písm. b) až d),

d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,

e) rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10,

f) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,

g) schvaľovať účtovnú závierku,

h) rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,

i) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

j) rozhodovať o zrušení spoločenstva,

k) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

4. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností podľa § 9 ods. 4. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne hlasy.

5. Zhromaždenie rozhoduje podľa článku V ods. 4 písm. a), b), i) a j) nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva; o veciach podľa čl. V. ods. 4 písm. c), f), g), h) a k) zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. O veciach podľa článku V ods. 4 písm. e) rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. O veciach podľa článku V ods. 4 písm. d) rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti 2/3 -novou väčšinou všetkých hlasov.

6. Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje.

7. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Program čiastkových schôdzí musí byť rovnaký. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje § 14 ods. 2 až 4 a 6 zákona .

8. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odseku 2. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahuje článok V ods. 1 ods. 2 tejto zmluvy. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa článku V ods. 4 písm. písm. a), b), d), e), i) a j).

Čl. VI

VÝBOR

1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva.

2. Za výbor koná navonok predseda alebo podpredseda a v prípade potreby poverený člen výboru. Predseda organizuje, riadi bežnú činnosť spoločenstva. V prípade neprítomnosti predsedu spoločenstva ho zastupuje podpredseda alebo písomne poverený člen výboru.

3. V mene spoločenstva koná predseda spoločenstva samostatne. Pri predpísanej forme na právny úkon je potrebný podpis predsedu a podpredsedu, resp. člena výboru.

4. Výbor spoločenstva:

a/ má deväť členov, ktorých volí a odvoláva zhromaždenie. Počet členov nesmie klesnúť pod sedem členov plného počtu. Ak počet členov výboru klesne, výbor kooptuje bez zbytočného odkladu členov výboru do plného počtu z náhradníkov, ktorí boli zvolení podľa článku IV. bod. 4 tejto zmluvy.

b/ riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie

c/ zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu

d/ predkladá zhromaždeniu správu o hospodárení spolu s ročnou závierkou a s návrhom na spôsob rozdelenia zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty

e/ rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva

f/ zvoláva zhromaždenie oznámením a pozvánkou

g/ schvaľuje uzatváranie zmlúv o nájme pozemkov v mene spoluvlastníkov na dobu do 5 rokov

h/ schvaľuje, rozdeľuje dotácie a dary v prospech žiadateľov

i/ v neodkladných prípadoch môže výbor, hlavne za účelom predchádzania vzniku škôd a strát na majetku vykonať opatrenia inak spadajúce do pôsobnosti zhromaždenia

5. Výbor je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Uznesenie výboru je právoplatné ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

6. Výbor je povinný informovať Okresný úrad pozemkový a lesný odbor o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.

Čl. VII

DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

2. Dozorná rada má päť členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výboru. Počet členov nesmie klesnúť pod troch členov plného počtu. Ak počet členov klesne, dozorná rada kooptuje bez zbytočného odkladu členov do plného počtu z náhradníkov, ktorí boli zvolení podľa článku IV. bod 6 tejto zmluvy.

3. Na čele dozornej rady stojí predseda, ktorý organizuje a riadi rokovanie. Predsedu dozornej rady volia členovia na svojom prvom rokovaní po voľbách. Predseda dozornej rady sa zúčastňuje rokovaní výboru spoločenstva.

4. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku V. ods.1 tejto zmluvy.

5. Dozorná rada rieši spory medzi členmi spoločenstva, ktoré sa týkajú ich práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve.

6. Dozorná rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady. Stanovisko dozornej rady je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Čl. VIII

ČLENSTVO V SPOLOČENSTVE, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV SPOLOČENSTVA

1. Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri zmene vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve. Členovia spoločenstva a SPF sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

2. Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, dátum vzniku členstva v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva a dátum zápisu do zoznamu členov. Do zoznamu členov možno zapisovať aj právny dôvod vzniku členstva a spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve.

3. Spoločenstvo vedie zoznam nehnuteľností. Do zoznamu nehnuteľností sa zapisuje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti, parcelné čísla, druh a výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

4. Do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností sa zapisujú zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva a zmien údajov o spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach. Členovia spoločenstva, fond a správca sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.

5. Člen má právo voliť a byť volený do orgánov spoločenstva, má právo nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva a žiadať výpisy svojho zápisu zo zoznamu.

6. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa veľkosti vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti. To znamená: súčet v metroch štvorcových na spoločnom majetku - ( lesné pozemky, TTP, orná pôda, ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria ) delený 1000, vznikne počet hlasov, ktoré sa zaokrúhľujú matematicky:

Od 0 1499 m2 = 1 hlas

1500 - 2499 m2 = 2 hlasy

2500 - 3499 m2 = 3 hlasy

atď...................................

.......................................................

.......................................................

až 140 500 - 141 499 m2 = 141 hlasov

7. Miera práv a povinnosti člena spoločenstva závisí od veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu, ktorý je vyjadrený veľkosťou jeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti.

8. Člen spoločenstva je povinný:

§ vykonávať činnosť na dosiahnutie cieľov spoločenstva a zdržiavať sa konania ktoré by tomuto cieľu odporovalo

§ ochraňovať majetok spoločenstva, poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii požiaru a na odstraňovanie následkov živelnej pohromy na požiadanie výboru

9. Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

10. Členovia spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie.

11. Spoločenstvo môže od člena spoločenstva, fondu alebo správcu požadovať úhradu skutočných nákladov nevyhnutných na vyhotovenie kópií dokladov podľa odseku 10; to sa primerane vzťahuje aj na vyhotovenie výpisu zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností podľa § VIII bod. 4 a bod 5 zmluvy.

Čl. IX

MAJETOK A HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVA

1. Majetok spoločenstva tvorí súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré je určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením spoločnej nehnuteľnosti

2. Základným majetkom spoločenstva je spoločný majetok - lesné pozemky, trvalé trávne porasty, orná pôda, ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria členov spoločenstva.

Tvoria ho poľnohospodárske a lesné pozemky, vrátane lesného porastu, trvalých trávnych porastov, ornej pôdy, ostatných plôch a zastavaných území a nádvorí v k.ú. Krivá, ktoré sú zapísané na listoch vlastníctva č. LV 577, LV 1599, LV 1600, LV 543, LV 575, LV 699, LV 714, LV 1258, LV 1585, LV 2583, LV 2681, LV 3142, LV 3143, LV 3308, LV č. 3395 k.ú, Krivá, obec Krivá, okres Dolný Kubín.

Celková výmera pozemkov pozemkového spoločenstva je: 5 190 107 m2
z toho:

Ø Lesné pozemky: 4.931.966 m2

Ø Trvalé trávne porasty: 57.327 m2

Ø Ostatné plochy: 190.371 m2

Ø Orná pôda: 5.345 m2

Ø Zastavané plochy a nádvoria: 5.098 m2

3. Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim

 • vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,
 • hospodári v lesoch a na vodných plochách

4. Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1 v súlade s osobitnými predpismi v zmysle § 19 ods.2 zákona.

5. Spoločenstvo vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov v súlade s § 19 ods.3 zákona :

 • piliarska výroba
 • výroba drevených obalov
 • výroba iného tovaru a iných výrobkov z dreva
 • povozníctvo, zbližovanie drevnej hmoty
 • neremeselná výroba nábytku
 • prípravné stavebné práce, demolácia a zemné práce
 • sprostredkovanie obchodu
 • obchodná činnosť v rámci voľných živností

6. Podielové sopluvlastníctvo k základnému nehnuteľnému majetku je nedeliteľné. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti možno zrušiť a vyporiadať podľa osobitného predpisu. ( § 11 ods. 13 zákona Slovenkej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Spoločnou nehnuteľnosťou nie je stavba, Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na základe rozhodutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na zhromaždení oddeliť novovytvorený pozemok (ďalej len "oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti"). Oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti prestáva byť spoločnou nehnuteľnosťou dňom zápisu v katastri nehnuteľností. Oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti sa stáva spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou, ak jej vlastníci nerozhodnú inak. Vznik nového pozemku patriaceho do spoločnej nehnuteľnosti nie je oddelením časti spoločnej nehnuteľnosti.

7. Spoločenstvo hospodári so spoločnými nehnuteľnosťami svojich členov a vykonáva obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k nim. Hospodári z prostriedkov získaných z lesnej prvovýrobnej činnosti, príjmov z piliarskej výroby, dotácií, z príjmov za prenájom pozemkov, prostriedkov poskytnutých zo zdrojov Európskej únie a iných zahraničných a domácich zdrojov, náhrad za obmedzenie bežného hospodárenia iného majetku patriacemu spoločenstvu. Výnosy získané z majetku spoločenstva sú majetkom spoločenstva. Na základe rozhodnutia zhromaždenia môžu byť výnosy z majetku spoločenstva rozdelené medzi členov spoločenstva a to v pomere zodpovedajúcom veľkosti ich spoluvlastníckych podielov na spoločnej nehnuteľnosti. Pre účely prípadného rozdelenia majetku spoločenstva medzi členov spoločenstva platí, že každý člen ho nadobudne v pomere zodpovedajúcom veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Podiel člena spoločenstva na zisku, strate spoločenstva a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu člena na spoločnej nehnuteľnosti. Za záväzky a povinnosti spoločenstva, ako právnickej osoby, ktoré vzniknú v súvislosti s hospodárením a nakladaním spoločenstva s majetkom spoločenstva ručí spoločenstvo svojím majetkom.

8. Pozemkové spoločenstvo je povinné pri svojej činnosti čo najúčinnejšie chrániť životné prostredie, vodné zdroje, kultúrne pamiatky a vyvarovať sa takým činnostiam, ktoré by vyvolávali škodlivé účinky na ne pôsobiace.

9. Spoločenstvo môže na základe všeobecne záväzných právnych predpisov odpredať časť svojho majetku fyzickým a právnickým osobám, prípadne ho ponechať v dočasnom užívaní. Otakýchto úkonoch rozhoduje zhromaždenie 2/3-tinovou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva a prednostne sa uspokojujú návrhy a požiadavky členov spoločenstva.

10. V súlade s ust. §9 ods. 15 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách sa bude hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti zabezpečovať formou nájomného vzťahu medzi vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti a Pozemkovým spoločenstvom.

Čl. X

FOND

1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu

2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti

 • nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností
 • ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané

3. Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods.1 a 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje vo veciach podľa ust. článku V ods. 4 písm. a), b), d), e), i) a j).

4. Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 10 odsekov 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo; fond prijíma podiel na zisku alebo na nájomnom podľa § 20 zákona č. 97/2013 Z.z..

Čl. XI

ZRUŠENIE, PREMENA A ZÁNIK SPOLOČENSTVA

1) Spoločenstvo sa zrušuje

a) znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť,

b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,

d) rozhodnutím zhromaždenia.

Čl. XII

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva.

2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

3. Táto zmluva bola schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva s názvom Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, počtom hlasov 344,5 zo všetkých 411 hlasov, t.j 83,82 % všetkých hlasov, dňa 23.2.2014.

4. Táto zmluva nahrádza Zmluvu o založení spoločenstva v zmysle § 11 a nasl. Zák.č. 181/1995 Z.z. zo dňa 12.12.1998.

5. Členovia spoločenstva vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti oboznámi, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah zmluvy nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju schválili.

6. Táto zmluva má 10 strán.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

  • Príloha č.1 - Prezenčná listina zo zhromaždenia dňa 23.2.2014
  • Príloha č.2 - Prezenčná listina zo zhromaždenia dňa 24.02.2019

8. Úplné znenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti bolo schválené zhromaždením členov Spoločenstva PSBU Krivá, konaným dňa 24.2.2019 počtom hlasov 4312 zo všetkých 5228 hlasov, t.j 84,48 % všetkých hlasov.

Za výbor spoločenstva:


Chmelár Florián, predseda               Ing. Chmelár Jozef, podpredseda             Balážová Vilma, predseda dozornej rady


© 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!