Oznamy

Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá č. 61, 027 55 Krivá

P O Z V Á N K A

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalí urbarialisti (ďalej len PSBU) obce Krivá,

Vás pozýva na Valné zhromaždenie PSBU Krivá,

ktoré sa uskutoční dňa 27. marca (nedeľa) o 14.30 hodine v kultúrnom dome Krivá

s týmto navrhovaným programom:

Program:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu valného zhromaždenia
 • Voľba mandátovej, návrhovej komisie; zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Vyhodnotenie uznesenia z roku 2021
 • Správa predsedu spoločenstva o činnosti a hospodárení za rok 2021 a plán hlavných

úloh na rok 2022

 • Schválenie ročnej závierky spoločenstva a hospodárskeho výsledku za rok 2021
 • Správa dozornej rady
 • Schválenie vyplatenia odmien členom výboru a dozornej rady za rok 2021 vo výške 1000 €
 • Uloženie vyplatenia nájmu za súkromné lesy vo výške 40 €/ha do 31.12.2022
 • Diskusia
 • Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia
 • Záver

V Krivej, dňa 25.2.2022

Ing. Martin L o f a j

Predseda PSBU Krivá

Účasť každého podielnika spoločenstva je nevyhnutná a potrebná. Preto v prípade, ak sa valného zhromaždenia nemôžete osobne zúčastniť, prosíme aby ste za seba splnomocnili niektorého člena PSBU Krivá, ktorému dôverujete alebo inú osobu z Vašej rodiny. V tom prípade je potrebné doniesť podpísané splnomocnenie.

Splnomocnenie si môžete stiahnuť na odkaze nižšie.

Vážené členky a členovia spoločenstva,

v tejto časti nájdete zápisnicu z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo korešpondenčnou formou a taktiež prijaté uznesenie z valného zhromaždenia 2021.


Vážené členky a členovia spoločenstva,

v tejto časti nájdete všetky podklady ku korešpondenčnému hlasovaniu a voľbám do orgánov spoločenstva pre ďalšie funkčné obdobie. Kliknutím na jednotlivé súbory si otvoríte všetky informácie.

Ďakujeme Vám za aktívny prístup k tejto mimoriadnej forme hlasovania.

© 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!