Oznamy

Výbor Pozemkového spoločenstva bývali urbarialisti obce Krivá oznamuje podielnikom, že za kandidáta do volieb na predsedu spoločenstva sa prihlásili nasledovní kandidáti:

1. Ing. Martin Lofaj

Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá č. 61, 027 55

Oznámenie

Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá oznamuje podielnikom, že Valné zhromaždenie spoločenstva zvolané na 19.9.2021 s miestom konania kultúrny dom v Krivej sa z dôvodu schválených opatrení COVID Automatu RUŠÍ. Prezenčná forma valného zhromaždenia dňa 19.9.2021 NEBUDE.

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva sa uskutoční korešpondenčnou formou.

Vzhľadom na to, že korešpondenčne prebehnú aj voľby na predsedu spoločenstva, záujemcovia môžu svoju kandidatúru oznámiť písomne formou doporučeného listu, ktorý bude doručený na adresu pozemkového spoločenstva najneskôr do 30.9.2021 . Žiadosť doručená po tomto termíne nebude akceptovaná. Prihlásených kandidátov na predsedu spoločenstva výbor zverejní na webovej stránke spoločenstva www.urbar-kriva.sk. Všetky podklady ku korešpondenčnému hlasovaniu a voľbám na predsedu spoločenstva Vám budú zaslané písomne po uzavretí termínu na prihlasovanie kandidátov a zverejnené na webovej stránke spoločenstva.