Oznamy

Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá č. 61, 027 55 Krivá

P O Z V Á N K A

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalí urbarialisti (ďalej len PSBU) obce Krivá,

Vás pozýva na Valné zhromaždenie PSBU Krivá,

ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2024 (nedeľa) o 14.30 hodine v kultúrnom dome Krivá

s týmto navrhovaným programom:

Program:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu valného zhromaždenia
 • Voľba mandátovej, návrhovej komisie; zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Vyhodnotenie uznesenia z roku 2023
 • Správa predsedu spoločenstva o činnosti a hospodárení za rok 2023 a plán hlavných

             úloh na rok 2024

 • Správa dozornej rady
 • Schválenie ročnej závierky spoločenstva a hospodárskeho výsledku za rok 2023
 • Schválenie vyplatenia odmien členom výboru a dozornej rady za rok 2023 v celkovej výške 2000 €.
 • Schválenie ročného sponzorského príspevku v celkovej výške 1000 €.
 • Uloženie vyplatenia nájmu za súkromné lesy vo výške 40 €/ha do 31.12.2023
 • Prerokovanie problematiky a návrhov podpory hlucháňa hôrneho v k.ú. Krivá s CHKO Horná Orava.
 • Diskusia
 • Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia
 • Záver

V Krivej, dňa 9.2.2024

Ing. Martin L o f a j

Predseda PSBU Krivá

Účasť každého podielnika spoločenstva je nevyhnutná a potrebná. Preto v prípade, ak sa valného zhromaždenia nemôžete osobne zúčastniť, prosíme aby ste za seba splnomocnili niektorého člena PSBU Krivá, ktorému dôverujete alebo inú osobu z Vašej rodiny. V tom prípade je potrebné doniesť podpísané splnomocnenie. 

Splnomocnenie si môžete stiahnuť na odkaze nižšie.


© 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!