Oznamy

P O Z V Á N K A

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalí urbarialisti (ďalej len PSBU) obce Krivá,

Vás pozýva na Valné zhromaždenie PSBU Krivá,

ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2020 (nedeľa) o 14.30 hodine v kultúrnom dome Krivá

s týmto navrhovaným programom:

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu valného zhromaždenia

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie; zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Voľby predsedu, členov výboru a členov dozornej rady PSBÚ Krivá

5. Vyhodnotenie uznesenia z roku 2019

6. Správa predsedu spoločenstva o činnosti a hospodárení za rok 2019 a plán hlavných

úloh na rok 2020

7. Správa dozornej rady

8. Žiadosť Lofaja Jána, Krivá č.182 o kúpu časti lesného pozemku, parcela C-KN 609/1

o výmere 122 m2, vedenom na liste vlastníctva 3142

9. Diskusia

10. Správa volebnej komisie

11. Správa mandátovej komisie

12. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia

13. Záver

                                                                    Florián C h m e l á r

                                                                    Predseda PSBU Krivá

Informácia k voľbám

V zmysle bodu 8., Čl. IV, Zmluvy o Pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti sú kandidáti do volených orgánov spoločenstva zapísaní na kandidátnu listinu na základe písomných prihlášok členov spoločenstva a taktiež písomných návrhov od členov spoločenstva, podaných najneskôr v deň zhromaždenia t.j. 8.3.2020 do 9:00 hod. v kancelárii PSBU Krivá.

Bližšie informácie o voľbách na www.urbar-kriva.sk

Účasť každého podielnika spoločenstva je nevyhnutná a potrebná.. Preto v prípade, ak sa valného zhromaždenia nemôžete osobne zúčastniť, prosíme aby ste za seba splnomocnili niektorého člena PSBU Krivá, ktorému dôverujete alebo inú osobu z Vašej rodiny. V tom prípade je potrebné doniesť podpísané splnomocnenie.

Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, O27 55 Krivá

Informácie k voľbám

V zmysle bodu 8., čl. IV, Zmluvy o Pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti sú kandidáti do volených orgánov spoločenstva zapísaní na kandidátnu listinu na základe písomných prihlášok členov spoločenstva a taktiež písomných návrhov od členov spoločenstva, podaných najneskôr v deň zhromaždenia t. j. 8. 3. 2020 /nedeľa/ do 9,00 hod. v kancelárii PSBU Krivá.

1./ Pri prezentácii dostane podielník volebný lístok, na ktorom bude vyznačená veľkosť podielu na spoločnej nehnuteľnosti.

2./ Na volebnom lístku s uvádzanými menami kandidátov, podielník môže vykonať nasledovný postup:

- pri voľbe predsedu zakrúžkuje najviac 1 /jedného/ kandidáta

- pri voľbe členov Výboru zakrúžkuje najviac 8 /osem/ kandidátov, (zakrúžkovať menší počet kandidátov je dovolené, v prípade väčšieho počtu je hlas pre Výbor neplatný).

- pri voľbe členov Dozornej rady zakrúžkuje najviac 5 /päť/ kandidátov, ( zakrúžkovať menší počet kandidátov je dovolené, v prípade zakrúžkovania väčšieho počtu je hlas pre Dozornú radu neplatný).

V Krivej dňa 7. 2. 2020