Oznamy


P O Z V Á N K A


Vážený člen / vážená členka !

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalí urbarialisti (ďalej len PSBU) obce Krivá, Vás pozýva na zhromaždenie PSBU Krivá,

ktoré sa uskutoční dňa 24.02.2019 (nedeľa) o 14.30 hodine v kultúrnom dome Krivá

s týmto navrhovaným programom:


Program:

1. Otvorenie a privítanie

2. Schválenie programu zhromaždenia

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie; zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Vyhodnotenie uznesenie z roku 2018

5. Správa predsedu spoločenstva o činnosti a hospodárení za rok 2018 a plán hlavných úloh na rok 2019

6. Správa dozornej rady

7. Prerokovanie zmeny sídla pozemkového spoločenstva vzhľadom na rozhodnutie obce Krivá o určení nového súpisného čísla ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PSBU Krivá.

8. Prerokovanie zmien zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti vzhľadom na novelu zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách , č.110/2018 Z.z. zo 14. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č.34/2014 Z.z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. (viď www.urbar-kriva.sk )

9. Prerokovanie žiadosti o prenájom časti C-KN parcely č.3352 - TTP " POD LABAŠOVOU" pre turistický klub Strieborná podkova Krivá

10. Diskusia

11. Správa mandátovej komisie

12. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia

13. Záver

Florián C h m e l á r

Predseda PSBU Krivá